سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشته نامدار – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
علیرضا عبدپوردلال – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
اصغر فرج نیا – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب تبریز

چکیده:

دراین مطالعه هدف ارزیابی کیفی تناسب بخشی ازواحدهای اراضی منطقه خدافرین استان آذربایجان شرقی برای کشت محصول هندوانه آبی است با مطالعه خاک منطقه ۵ سری خاک و ۳۴ واحد اراضی مورد شناسایی قرارگرفت. برای ارزیابی کیفی تناسب اراضی روشهای محدودیت ساده تعداد و میزان محدودیت و پارامتریک استوری و ریشه دوم انتخاب و براین اساس کلاسهای تناسب اراضی برای محصول ذکر شده براساس اطلاعات بدست آمده و جداول سایس ۱۹۹۱ و گیوی ۱۳۷۶ معین شد خصوصیات خاک منطقه براساس مطالعه پروفیل و مته تهیه و با استفاده از ویژگیهای منطقه و داده های اقلیمی ایستگاه سینوپتیک منطقه بقیه اطلاعات لازم گردآوری شد نتایج نشان داد که کلاس اقلیم برای هندوانهه به هر سه روش s1 مناسب است ازکل اراضی مورد مطالعه ۸۰۷/۶ هکتار ۳۲/۴۶% جز اراضی متفرقه است دراین ارزیابی براساس سیستم محدودیت ساده ۶۵۷/۲ هکتار ۲۶/۱۷% درکلاس s2 نسبتا مناسب ، ۷۴۰/۷ هکتار ۲۹/۶۰% درکلاس s3تناسب کم ۲۹۴/۵هکتار ۱۱/۷۶% درکلاس N نامناسب به روش تعداد و میزان محدودیت ۵۴۸/۶ هکتار ۲۱/۸۳% درکلاس s2 849/3 هکتار ۳۳/۹۴% درکلاس S3 294/5 هکتار ۱۱/۷۶% درکلاس N و به روش استوری ۶۰۴/۱هکتار ۲۴/۰۵% درکلاس s31088/3هکتار ۴۳/۴۸% درکلاس N و به روش ریشه دوم ۳۰/۹هکتار ۱/۲۳% درکلاس s2 1086/2هکتار ۴۳/۳۲% درکلاس s3 و ۵۷۵/۳هکتار ۲۲/۹۸% درکلاس N قراردارند.