سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرشته نامدار – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
اسماعیل چمنی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
اصغر فرج نیا – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب تبریز

چکیده:

دراین تحقیق که هدف ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات گندم آبی و پنبه آبی درناحیه به وسعت ۲۵۰۰ هکتار درمنطقه خدافرین استان آذربایجان شرقی بوده است جهت بدست آوردناطلاعات خاکشناسی درمحدوده مورد نظر ۴۴ نقطه مطالعاتی بصورت پروفیل و ۱۶ نقطه با مته حفر گردید و اطلاعات اقلیمی از ایستگاه سینوپتیک منطقه گردآوری و ارزیابی کیفی تناسب اراضی به سه روش محدودیت ساده تعداد و میزان محدودیت و پارامتریک استوری و ریشه دوم براساس جداول سایس ۱۹۹۱ و گیوی ۱۳۷۶ تعیین گردید نتایج نشان داد که ولی برای پنبه دارای محدودیت متوسط دما و رطوبت نسبی مرحله رسیدگی بوده که s1 کلاسهای اقلیمی برای گندم به هر سه روش مناسب را باعث می شود ازکل اراضی مورد مطالعه ۸۰۷/۶ هکتار ۳۲/۴۶% جز اراضی متفرقه است N2 به هر سه روش کلاس تناسب مناسب ۵۹۷/۸ هکتار ۲۳/۸۸% درs1 نتایج حاصله در مورد گندم بدین قرارند: به روش محدودیت ساده ۵۱۹/۳هکتار ۲۰/۶۷% درکلاس تناسب کم به روش تعداد و میزان محدودیت S3 نسبتا مناسب ۵۷۵/۳ هکتار ۲۲/۹۸% درکلاس S2 کلاس به روش استوری S3 575/3هکتار ۲۲/۸% درکلاس S2 669/6 هکتار ۲۶/۷۵% درکلاس s1447/5 هکتار ۱۷/۸% درکلاس و۳۸۸/۴هکار ۱۵/۵۱% درکلاس S3 میباشند.