سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا پوررضا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد،
محمدحسین عباسپورفرد – عضو هیات علمی گروه ماشی نهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد،
حمیدرضا پوررضا – عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
حسن صدرنیا – عضو هیات علمی گروه ماشی نهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد،

چکیده:

تهیه بذر گواهی شده با هدف بالا بردن ارزش کیفی و کمی محصولات کشاورزی، از اهمیت بسزایی در صنایع کشاورزی برخوردار است.در این پژوهش، با استفاده از ویژگی های مورفولوژیک تصاویر و مطابق با استاندارد مصوب برای بذر اصلاح شده گندم، نمونه ها از لحاظ وجود بذر گیاهان دیگر، بذر واریته های دیگر گندم، بذرهای شکسته، تخم علف های هرز و مواد خارجی بررسی شدند تا آن ویژگی های مورفولوژیکی که بیشترین تاثیر را در فرایند جداسازی دارند، مشخص گردند. تصاویر توسط یک دوربین CCD در باند مرئی و در شرایط نورپردازی ثابت تهیه گردید. از نرم افزار Matlab برای آنالیز تصاویر استفاده شد. ویژگیهای مساحت، محیط، بزرگترین و کوچکترین قطر داخلی، خروج از مرکز، قطر معادل، وسعت و استواری از تصاویر باینری نمونهها استخراج گردید و با استفاده از طبقه بند ،Kmeans تشخیص بذر خالص از سایر ناخالصیها انجام شد. بررسی نتایج در این پژوهش نشان داد که تفکیک بذر خالص و ناخالصیهای ذکر شده در استاندارد بذر اصلاحشده گندم با استفاده از ویژگیهای مورفولوژیک در این روش میتواند با دقت میانگین ۷۶ / ۹۴ % انجام شود