سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد سلیمانی – کارشناس ارشد عمران مهندسی محیط زیست
میرعلی محمدی – دکتری مهندسی عمران
سارا خوشمنش – کارشناس مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

با استفاده از شاخص کیفیت آب می توان مطلوبیت و قابلیت شرب آب را بصورت کمی محاسبه کرد و بدین وسیله کیفیت منابع تامین آب را طبقه بندی نمود همچنین این شاخص ابزار مناسبی برای مستندسازی کیفیت آب و تعیین خطی مشی و سیاستگذاریها است دراین مطالعه محاسبات مربوط به اندازه گیری شاخص کیفیت آب برروی نتایج اندازه گیری شده دوازده پارامتر شامل PH,TH سختی کل و Caو SO4 – Fe – NO3 – F – TDS – CL – Bicarbonat – Mg و PO4 برای تعداد ۱۰۲ نمونه آب چاه های منطقه مورد مطالعه انجام گرفت براساس روش معرفی شده توسط بنیاد ملی بهداشت و نظر به استاندارد ملی ایران محاسبات شاخص کیفیت آب نمونه ها انجام پذیرفته و همچنین از مدل رگرسیون برای تعیین ضرائب همبستگی بین پارامترها استفاده شده است. شاخصهای محاسبه شده در دامنه اعداد ۲۰ تا ۲۰۱ قرارگرفتند نتیجهاینکه ۵۸٫۸۶% نمونه ها دارای کیفیت عالی ۳۹٫۲۲% دارای کیفیت خوب ۲٫۹۴% دارای کیفیت ضعیف و ۰٫۹۸% دارای کیفیت خیلی پایین و ۰%دارای کیفیت بسیار نامناسب ارزیابی شدند.