سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین قاسم زاده – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
بهناز دهرآزما – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی از ملزومات مدیریت صحیح منابع اب در جهت داشتن محیط زیستی سالم ارزیابی کمی و کیفی این منابع می باشد رودخانه کشکان به عنوان مهمترین منبع آبی در استان لرستان در طول مسیر خود از تشکیلات متنوع زمین شناسی عبور می نماید هدف از تحقیق حاضر ارزیابی کیفیت آب رودخانه کشکان از محل اتصال شاخه مادیان رود و بررسی تاثیر عوامل زمین شناسی ب رآن می باشد دراین راستا با توجه به تغییر لایه های زمین شناسی منطقه از اب رودخانه در ۱۵ ایستگاه نمونه برداری انجام گرفت و پارامترهای فیزیکوشیمیایی در نمونه ها اندازه گیری گردید PH آب رودخانه در محدوده ۸/۵-۹/۱ تغییر می نماید از ابتدای حوضه بطرف انتهای حوضه ابریز TSS 8.4 برابر افزایش می یابد غلظت کلسیم، بی کربنات، کلر، سدیم، منیزیم و سولفات به ترتیب افزایش ۱/۲ و ۱/۳ و ۱/۵ و ۱/۷ و ۲/۴ و ۳/۸ برابری از بالا دست به سمت پایین دست در رودخانه نشان میدهند به طور کلی م یتوان گفت که تشکیلات زمین شناسی منطقه بویژه سازندهای تبخیری گچساران و اغاجاری بیشترین تاثیر را برکیفیت آب رودخانه داشته اند.