سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
رضا عظیمی – کارشناس ارشد زمین شناسی – آبشناسی
مهدی مردیان – دانش آموخته کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

هدف از این مطالعه ارزیابی کیفی منابع آب در حوضه آبریز سد کمال صالح می باشد برای انجام تحقیق ابتدا پارامترهای کیفی آب از ۷ ایستگاه پایش بصورت ماهانه در ۱۲ دوره ا ز سرشاخه های اصلی منتهی به دریاچه سد جمع اوری شد سپس با استفاده از روشهای گرافیکی از قبیل نمودارهای پایپر، شولر، ویلکاکس و همچنین شاخصهای خوردگی لانژلیه و رایزنر مقادیر کمی پارامترها بصورت میانگین فصلی مورد انالیز و ارزیابی قرارگرفت. طبق نتایج براساس نمودار پایپر کیفیت اب کلیه ایستگاه ها در محدوده تیپ بی کربناته کلسیم قرار می گیرد که مقدار منیزیم نیز در آنها قابل توجه است و نشان دهنده آبهای با کیفیت مناسب در ابتدا تکامل هیدروشیمیایی است براساس نتایج حاصل ا زدیاگرام شولر کیفیت آب حوضه از نظر شرب در حد مطلوب است و سختی کل نمونه های آب در محدوده قابل قبول قرار دارد. ارزیابی کیفیت آب برای مصارف کشاورزی با استفاده از نمودار ویلکاکس نیز نشان داد که کلیه نمونه ها در محدوده C2-S1 واقع می شوند که بیانگر طبقه بندی در گروه خوب است.