سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد رضاقلی – ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مواد، کارشناسی ارشد
کریم زنگنه مدار – تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشیار
مسعود میرجانی – تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق تأثیر غلظت محلول (اسید پرکلریک و الکل اتیلیک با نسبت حجمی ۱:۵ ۱:۶ و ۱ ولتاژ ( ۵ الی ۲۵ ولت و زمان عملیات الکتروپولیش ( ۲ الی ۹ دقیقه) بر روی درخشش سطحی فویل آلومینیمی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از میکروسکوپ نوری، استریومیکروسکوپ وSEM استفاده شد و تأثیر پستی و بلندیها بر درخشندگی سطح توسط هیستوگرام درخشش نرم افزار فتوشاپ، مورد سنجش کمی قرار گرفت. همچنین به منظور مطالعه اثر عملیات الکتروپولیش بر کیفیت سطحی فیلم آندایز شده، فویل آلومینیمی تحت دو حالت آندایز شده بدون الکتروپولیش و آندایزشده با الکتروپولیش (تحت شرایط زمان ۲ دقیقه، ۱۵ ولت، محلول حاوی اسید پرکلریک و الکل اتیلیک با نسبت حجمی ۱:۶ ، تلاطم ۵۰۰ دور در دقیقه و دمای ۱۰ درجه سانتیگراد) مورد بررسی قرار گرفت. دادههای بهدست آمده تأثیر فرآیندالکتروپولیش بر آندایزینگ را بهخوبی نشان دادند، بهطوریکه مشخص شد کیفیت سطحی فویل آندایز شده بهواسطه الکتروپولیش بهبود قابل ملاحظهای پیدا کرده است.