سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول رنجبرکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه تهران
علی کدخدائی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
حسین رحیم پوربناب – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
نوید نویدی ایزد – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

محاسبه پارامترهای ژئومکانیکی یکی از مسائلی است که مهندسین مخازن نفت و گاز همواره در صدد حل آن هستند. چرا که آگاهی از مقادیر این پارامترها در مدلسازی شکستگی های مخزن و مسائلی نظیر پایداری دیواره چاه، تولید ماسه در حین برداشت از مخزن و عملیات شکافت هیدرولیکی در مخازن ضروری است. این مطالعه با ارائه یک ایده جدید در دو مرحله صورت گرفته است، ابتدا از طریق روابط موجود مقادیر این پارامترها را با استفاده از لاگهای چگالی، سرعت امواج برشی و فشارشی محاسبه شده اند. در مرحله دوم با استفاده ازتکنیک خوشه بندی داده ها فاصل ه مخزنی به ۴ زون با خصوصیات متفاوت تقسیم بندی شده است. در نهایت با مقایسه این زونها با یکدیگر، کیفیت مخزنی آنها رتبه بندی شده است.