سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا وثوقی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی وا
علیرضا حاجیانی بوشهریان – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی وا
رضا ناظمی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی وا
هادی فاطمی – کارشناس آزمایشگاه گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

با توجه به اهمیت و ضرورت کیفیت مصالح مورد استفاده در ساخت سازه ها در این تحقیق با انجام آزمایش بر چندین نمونه ماسه تولیدی در شهر شیراز دانه بندی، ارزش ماسه و مدول نرمی و به تبع آن نقصان های موجود تعیین شده است. سپس با اعمال تمهیدات مهندسی و با استفاده از روابط ریاضی، تابع هدف مسئله با تأکید بر کمینه کردن مقدار مدول نرمی شکل گرفته و قیود مربوطه نیز با توجه به دانه بندی مورد نیاز منطبق بر نحوه تولید تعریف شده است. به منظور بهبود و رسیدن به حد استاندارد با اعمال تغییر در دانه بندی موجود، که می تواند با توجه به شرایط تولید در کارخانه تغییر کند، در تابع هدف در نظر گرفته شده است و اثرات مربوط به میزان اعمال تغییرات در مسئله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق می تواند کمک موثری در جهت بهینه کردن کیفیت مصالح سنگی و کاهش هزینه ساخت بتن به عنوان یک عضو سازه ای نماید.