سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صفورا دهقانی پوده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
نعمت اله اعتمادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
سهیلا خورسندی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
جمشید رزمجو – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

چمن های سردسیر در طی تابستان غالبا با تنش گرما مواجه می شوند. یکی از مهمترین چمن های سردسیری چمن آبی است که دارای ارقام متفاوت می باشد که به تنش های محیطی واکنش های متفاوتی نشان می دهند. موضوع این تحقیق ارزیابی کیفیت ظاهری بیست و سه رقم چمن آبی به تنش گرما است. ارقام در چهار تکرار کاشته و در اتاقک رشد به مدت دو ماه در معرض تنش گرما قرار گرفتند. دمای اتاقک رشد هر دو هفته به میزان ۵ درجه سانتیگراد از ۲۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد افزایش یافت. میانگین ارتفاع، تراکم، میانگین وزن خشک اندام هوایی، شاخص رنگ و سوختگی برگ در پایان آزمایش اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تنش گرما باعث کاهش شاخص رنگ و افزایش سوختگی برگ در تمام ارقام شد . رقم ‘Balin’ و ‘Liberty’ به ترتیب بیشترین ارتفاع (۴۸/۲۸ و ۴۷/۵۵) و تراکم (۵/۲۵ و ۵) را در میان ارقام داشت. ‘Ram1’ ‘Liberty’ با میانگین ۱ کمترین و رقم ‘Park’ با میانیگین ۸/۷۷ بیشترین سوختگی برگ را نشان دادند . در میان ارقام مورد آزمایش ‘Liberty’ مقاومت بیشتری به تنش گرما داشت.