سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

گلایول مکرونی – کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
کیومرث ایراندوست – عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان
کیومرث حبیبی – عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان

چکیده:

موضوع کیفیت زندگی در سال های اخیر توجه ها را به خود جلب کرده و به طور فزاینده ای موضوع تحقیقات علمی و تئوری در زمینه ها و نظام ه ای مختلف تبدیل شده است. مطالعه این مفهوم بر پایه این فرضیه بنیادین است که محیط اجتماعی و فیزیکی می تواند بر روی خوشبختی و رفاه مردم ساکن در یک محل تاثیرگذار باشد. از این رو در مقاله حاضر یا استفاده از شاخص اجتماعی، اقتصادی، کالبدی به ارزیابی کیفیت زندگی در محله آقازمان شهر سنندج پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت مدارک اسنادی و بررسی های میدانی و پرسشنامه است. در نهایت به منظور تحلیل آمار گردآوری شده از نرم افزار Spss استفاده گردید. نتایج آزمون ها نشان می دهد که محله آقازمان به لحاظ شاخص های کیفیت زندگی در سطح نامناسبی از کیفیت قرار گرفته است.