سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم نوابیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
هانیه رضایی – دانشجوی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
ثریا یوسفی – دانشجوی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

از آنجا که کمیت و کیفیت منابع آب نقش مهمی در مدیریت منابع آب دارند، هدف تحقیق حاضرارزیابی کیفی و WQI رودخانه مرغک با استفاده از شاخص های NSFWQI درنظر گرفته شد. همچنین از آزمون من کندال برایروندیابی مکانی و زمانی کیفیت آب در رودخانه استفاده شد. در این مطالعه به طور ماهانه از ۳ ایستگاه در طول رودخانه نمونه برداری شده و پارامترهای کیفی شامل نیترات، اسیدیته، فسفر، مواد جامد معلق، سولفات، سدیم، پتاسیم،سختی کل اندازه گیری شدند. در این ارزیابی آب رودخانه مرغک با استفاده از شاخص ها کیفیت آب در حد متوسط و در بعضی از زمان ها وضعیت بد بدست آمد. آزمون من کندال نیز روند تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای کیفیت آببه جز نیترات و فسفر را روند کاهشی برآورد نمود