سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید صمدی – دانشکده روانشناسی و علومتربیتی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه، اجرا و توسعه برنامه های کیفی و بادوام یادگیری الکترونیکی، مستلزم ارائه خدمات پشتیبانی مطلوب به دانشجویان، به عنوان ذینفعان اصلی نظام های یادگیری الکترونیکی است. با توجه به این ضرورت، هدف مقاله حاضر، بررسی کیفیت خدماتپ شتیبانی ارائه شده به دانشجویان در مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران است. این مقاله، چارچوب مفهومیِ جدیدی را برای ارزیابی کیفیت خدمات پشتیبانی دانشجویانِ در نظام یادگیری الکترونیکی ارائه می کند. چارچوب مفهومی پژوهش، کیفیت خدمات آموزشی، کیفیت خدمات اداری، کیفیت خدمات کتابخانه ای، کیفیت خدمات رسانه ای، کیفیت خدمات فنی و کیفیت خدمات مشاوره ای را به عنوان شاخص های اصلی خدمات پشتیبانی دانشجویان در نظا مهای یادگیری الکترونیکی مورد ارزیابی قرار م یدهد. مقاله با بکارگیری این چارچوب مفهومی، تحلیل مناسبی از وضعیت خدمات پشتیبانی ارائه شده به دانشجویان در مرکز آموزش های الکترونیکی تهران ارائه می کند. شایان ذکر است که مقاله، همچنین حاوی پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت خدمات پشتیبانی دانشجویان در مرکز آموز شهای الکترونیکی دانشگاه تهران است.