سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل انتظاری – مدیریت ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری مشهد
زهرا گلریز ضیائی – دانشجوی دوره دکتری اقتصاد کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلام
حمید صادقی حصار – کارشناس مدیریت ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری مش
جواد فاطمی – رئیس گروه خدمات عمومی،فرهنگی و حمل و نقل مدیریت ارزیابی عملکرد،ازرس

چکیده:

مطالعه حاضر به ارزیابی کیفیت خدمات رسانی شبکه حمل و نقل عمومی مشهد به تفکیک اتوبوسرانی و تاکسیرانی در سال ۱۳۹۰ می پردازد بدین منظور با مراجعه حضوری ۲۵ کارشناس درطول مدت ۱۵ روز اطلاعات مربوط به پایانه ها سرخطهای تاکسیرانی اتوبوسهای و تاکسیهای فعال درسطح شهر درقالب ۶۸شاخص جمع آوری گردید برای ارزیابی کیفیت خدمات رسانی این شبکه از روش مجموع ساده وزین استفاده شد دراین راستا وزن هریک ازشاخصها و درجه اهمیت آنها برمبنای نظر کارشناسان خبره سازمانهای مربوطه تعیین گردید نتایج این تحقیق نشان میدهد که ۷۳درصد پایانه های مسافربری درون شهری مشهد دارای سطح کیفی ارایه خدمات بالاتر از متوسط می باشد درارزیابی کیفیت خدمات رانندگان و خودروهای اتوبوسرانی مشخص گردید که بین سطح کیفی خدمات بخش خصوصی و سازمانی تفاوت معنی داری وجود نداردنتایج ارزیابی سرخطهای تاکسی ها نشان داد که تنها ۳۳ درصد آ«ها زا سطح کیفی خدمات بالای متوسط برخوردارند و تاکسیهای موجود درزمینه استفاده ازتاکسی متر و وسائل گرمایشی و سرمایشی ضعیف عمل نموده اند.