سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید فعلی – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
نگین بیگلری – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامرضا پزشکی راد – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نظام آموزش عالی به عنوان بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی نقش اصلی را در تربیت نیروی انسانی کارآمد و همچنین نقش تعیین کننده ای در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه برعهده دارد ازاین رو اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آن به منظور جلوگیری از هدررفتن سرمایه های انسانی و مادی و نیز داشتن توانایی رقابت در دنیای آینده که در آن کیفیت مهمترین مولفه برای ادامه حیات هر سازمان است ضرورتی انکار ناپذیر است بنابراین هدف کلی این پژوهش توصیفی همبستگی ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان می باشد ابزار پژوهش پرسشنامه ای ساختار مند حاوی سوالات بسته پاسخ بوده که با استفاده از مدل کیفیت خدمت SERVQUAL در پنج بعد تهیه شد که روایی و پایایی آن نیز تایید گردید. جامعه آمار مورد نظر شامل کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس است N=674 که از این میان تعداد ۱۵۹ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و اقدام به جمع آوری اطلاعات و تکمیل پرسشنامه گردید n=159 نتایج توصیفی تحقیق اولویت بندی ابعادکیفیت خدمات از دیدگاه دانشجویان را بدین ترتیب نشان میدهد قابلیت اطمینان، همدلی یا دلسوزی پاسخگویی، شرایط فیزیکی و ملموس و تضمین، همچنین نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان میدهد که تفاوت معنی داری بین ارزیابی دانشجویان مقطع کارشناسی اردش و دکتری و مردان و زنان دربارهکیفیت خدمات آموزشی ارایهشده وجود دارد.