سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا صفی – دانشکده هنر ومعماری، دانشگاه یزد، صفائیه، بلواردانشگاه، خیابان پژو
عباس غفاری – دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، خیابان آزادی، نرسیده به طالق
نریمان فرحزا –

چکیده:

در جوامع اسلامی مساجد به عنوان مهم ترین مکان برای عبادت و حس هویت می باشند . مساجد از جمله مهم ترین فضاهایی است که به کیفیت مطلوب فهم گفتار در فضاهای مختلف نیاز دارد . مطالعه آکوستیک در مساجد با توجه به معیارهای آکوستیک و کیفیت صدا و فهم آن سالهاست کهمورد غفلت قرار گرفته است. بر این اساس دراین مقاله سعی شده تا کیفیت آکوستیک مسجد جامع یزد را به عنوان یکی از شاهکارهای معماری وتاریخی ایران مورد بررسی قرار دهد . این مسجد با تزیینات آجری ضربی و نقوش معلقی و کتیبه های کاشی معرق مزین شده است. زیباترین بخش بنا را می توان مجموعه گنبدخانه و ایوان و فضای پیرامون آن نامید . فضای گنبدخانه و محراب اصلی با کاشی معرق پوشیده شده است.این فضا بافیلپوشهای مقرنس کاری شده و تزیینات زیبای آجر و کاشی به گنبد متصل می شود . شبستان های شرقی و غربی گنبدخانه نیز با گچ و آجرپوشش داده شده و با غلام گردش هایی با طاق های متقاطع به مقصوره پیوند داده می شوند . روش تحقیق و پژوهش مورد استفاده از نوع شبیهسازی و محاسبات دقیق با نرم افزار EASE 4/3 بوده و در نهایت حاصل قیاس خروجی های شبیه سازی با خروجی های سنجش و اندازه گیری میدانی نتایج و فرضیه استنتاج می شود.نتایج حاصل رابطه میان زمان واخنش و حجم و پوشش فضایی را نشان می دهد . در شبیه سازی آکوستیکیانجام گرفته درفضاهای مختلف مسجد شاهد توزیع مناسب صدا ) ۸SPL تراز صدای مناسب (در تمامی نقاط مسجد هستیم . زمان واخنش صوتیحاکم بر فضا سیر نزولی از فرکانسهای پایین به فرکانسهای بالا را نشان می دهد که این پدیده منطبق بر قوانین و استاندارد های مطرح شده در بحث ROOM ACOUSTICS می باشد.این نتیجه ناشی از تزیینات مناسب و متفاوت آجر وکاشی فضا بخصوص نحوه ی آجر چینی وبند آجر منظم آن حاصل می آید