سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فاطمه شریعتی – دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
ماریا قسمتی –
فریبرز جمالزادفلاح – پژوهشکده جهاد دانشگاهی رشت
شایان شریعتی – کرج دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

تعداد۷۴نمونه آب درتابستان پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بصورت تصادفی ازشهرستان رشت به روش استاندارد نمونه برداری شد نوع کاربری آب و عوارض احتمالی برسلامتی و نیز ویژگیهای ظاهری براساس پرسشنامه مورد سوال قرارگرفت غلظت نیترات و نیتریت اندازه گیری شده با استفانداردهای ملی و جهانی مقایسه گردید آزمون کلیفرمها براساس روش استاندارد چندلوله ای و تستهای احتمالی تاییدیو تکمیلی صورت گرفت به منظور شناسایی بیشتر باکتریهای کلیفرم تست های SIM MR-VP TSI و سیمون سیترات صورتگرفت مقایسه مقادیر حاصله با استاندارد نیترات درآب آشامیدنی نشانگر آن است که میزان نیترات اب درتابستان در۲/۴۱ درصد درپاییز در ۱/۴۳ درصد و درزمستان در۱۰/۸۱ درصد چاه ها فراتر ازحد مطلوب استاندارد آشامیدن است میزان نیتریت آب همه چاه ها درسه فصل درحد مجاز می باشد.