سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان بخشی – مجتمع پتروشیمی بندرامام انجمن خوردگی ایران
علیرضا ارفعی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نظر به اهمیت آبهای خنک کننده و نقش موثر آنها دربهبود نتایج تولید تشخیص کیفیت این آبها ازلحاظ تمایل به خوردگی Corrosion Tendem:y) یا رسوب گذاری Scaling Tendency) مساله ای مهم و تاثیر گذار درطراحی ها و محاسبه هزینه این مشکلات است دراین رابطه یکی از معروفترین روشها استفاده ازشاخص پایداری رایزنر (Ryznar Stabitity Index) می باشد درقالب یک تحقیق ازمهرماه ۷۶تامهرماه ۷۷ به مدت سیزده ماه دربرجهای خنک کننده مجتمع پتروشیمی بندرامام محاسبه شد قبل ازشروع این فعالیت ها مطالعه و بررسی به مدت چهارماه جهت یافتن محدوده ای مناسب (Sutable Range برای کنترل آب درآن مقیاس دردستورکارقرارگرفت و سرانجام محدوده ۵/۵تا۵/۶ برای شاخص محاسبه شده رایزنر مناسب تشخیص داده شد درادامه این فعالیت ها شاخص پایداری مذکور به مدت سیزده ماه مهرماه ۷۶تامهرماه ۷۷ برای آب تمامی برجهای خنک کننده محاسبه شد تا از این طریق علاوه برارزیابی کیفی اب درستی محدوده درنظر گرفته شدهنیز بررسی شود.