سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید رضائیان لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
یاور کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
سیدهاشم حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

دشت مشهد که جزو حوضه آبریز کشف رود بوده و با وسعتی بالغ بر ۱۶۵۰۰ کیلومتر مربع در حد فاصل کوههای بینالود و هزارمسجد در گستره استان خراسان رضوی قرار دارد به منظور بررسی خصوصیات کیفی آبهای زیرزمینی دشت مشهد از داده های ۴۲ نمونه از چاههای منطقه در سال ۱۳۸۶ استفاده شده است پس از صحت سنجی مقادیر یونهای اصلی آب Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3 -, SO4-2- پارامترهای آماری موثر در تعیین کیفیت آب زیرزمینی از قبیل نرخ جذب منیزیم MAR درصد سدیم انحلالی SSP بیکربنات سدیم باقیمانده RSBC شاخص تراوایی PI نسبت کلی KR و نرخ جذب سدیم SAR محاسبه و همچنین براساس نمودار پایپر و شولر گروههای مختلف آب از لحاظ مصارف شرب و کشاورزی تعیین شدند. براساس این بررسی مقادیر متوسط EC برابر ۱۹۵۴٫۰۲ میکروموس برسانتی متر و مقدار TDS برابر ۱۲۳۱٫۰۴ میلی گرم برلیتر می باشد.