سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید مهدلوترکمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی
سعید رضائیان لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه با وسعت ۱۹۱۶ کیلومتر مربع در جنوب شرقی استان زنجان واقع شده است دشت ابهر مساحتی حدود ۱۳۰۰ کیلومتر مربع را اشغال می کند با توجه به اینکه آب زیرزمینی مهمترین منبع تامین آب برای مصارف شرب کشاورزی و صنعتدر منطقه می باشد استفاده بیش از حد از آبخوان موجب افت سطح ایستابی به میزان ۱/۵ متر در سال شده است به منظور بررسی خصوصیات کیفی آب های زیرزمینی دشت ابهر از داده های ۲۶ نمونه از چاههای منطقه استفاده شده است سپس پارامترهای آماری موثر برکیفیت آب زیرزمینی از قبیل محاسبه نرخ جذب منیزیم MAR درصد سدیم انحلالی SSP بیکربنات سدیم باقیمانده rSBC شاخص تراواییPI نسبت کلی KR و نرخ جذب سدیم SAR محاسبه و همچنین براساس نمودار پایپر و شولر گروههای مختلف آب از لحاظ مصارف شرب و کشاورزی تعیین شدند.