سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید مهدلوترکمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
سعید رضائیان لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه با وسعت ۱۹۱۶ کیلومتر مربع در جنوب شرق استان زنجان و در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شهر زنجان واقع شده است دشت ابهر مساحتی حدود ۱۳۰۰ کیلومتر مربع را اشغال می کند با توجه به اینکه آب زیرزمینی مهمترین منبع تامین آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت در منطقه می باشد استفاده بیش از حد از آبخوان موجب افت سطح ایستابی به میزان ۱/۵ متر در سال شده است به منظور بررسی خصوصیات کیفی آبهای زیرزمین دشت ابهر از داده های ۲۶ نمونه از چاههای منطقه در آبان ماه سال ۱۳۸۸ استفاده شده است پس از صحت سنجی مقادیر یونهای اصلی آب پارامترهای آماری موثر در تعیین کیفیت اب زیرزمینی از قبیل محاسبه نرخ جذب منیزیم MAR، درصد سدیم انحلالی SSP، بیکربنات سدیم باقیمانده RSBC شاخص تراوایی PI نسبت کلی KR و نرخ جذب سدیم SAR محاسبه و همچنین براساس نمودار پایپر و شولر گروههای مختلف آب از لحاظ مصارف شرب و کشاورزی تعیین شدند.