سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهریار رضائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی دانشگاه
جعفر نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه تبریز
مصطفی دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

ارزیابی کیفی آب های زیرزمینی به منظور استفاده در صنعت کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف ازانجان این مطالعه ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت شبستر برای استفاده در مصارف کشاورزی است، در این مطالعه آب زیرزمینی دشت شبستر ابتدا بر اساس پنج پارامتر کلرایدCl)نسبت جذبی سدیمSAR) هدایت الکتریکیEC)سدیمNaوکل جامدات حل شدهTDS پهنه بندی شده است[ ۳]. سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP این عناصر مورد مقایسه قرار گرفته اند و در نهایت برای هرکدام از آنها وزنی در نظر گرفته شده است، سپس هر کدام از پارامترها بر اساس مقدار آنها به پنج طبقه تقسیم شده اند و طبقات نیز با استفاده ازAHP مورد مقایسه قرار گرفته اند و سپس وزن هر کدام از زیر مجموعه ها به صورت نرمال در آمده و برای هرکدام از پارامتر هایک نقشه تهیه شده است و در نهایت نقشه نهایی از جمع کردن نقشه های هرکدام از پارامترها بدست آمده است و آب های زیرزمینی دشت بهپنج طبقه بسیار خوب، خوب،متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف برای استفاده در کشاورزی تقسیم شده است