سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی معاضد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
معصومه شمس بیرانوند – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا علوی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

برای بررسی کیفیت آب رودخانه کشکان درایستگاه پلدختر از اطلاعات و داده هاا ی پارامترهاا ی کیفا ی آب آزمایشگاه کیفیت آب سازمان آب منطقه ای استان لرستان و سوابق موجود در سال های ۱۳۱۷ تا ۱۳۱۱ استفاده شده است. در این تحقیق، از روش هاییاز قبیل دیاگرام ویلکاکس و همچنین استانداردهای موجود استفاده شد. نتایج بیان گر این بود که آب رودخانه کشکان در ا یستگاه پلدختر برای مصارف کشاورزی دارای محدودیت های زیادی نمی باشد، ولی برای مصرف شرب دارای محدودیت های جدی است. باراساس دیاگرام ویلکاکس عمدتاً نمونه ها دارای کلاس کیفی C2S1 می باشند که از نظر کشاورز ی بی ضرر هستند همچنین بابررسی های صورت گرفته، تیپ آب از نوع بی کربناته کلسیک بوده و همبستگی نسبتاً بالایی بین کل ماواد جامد محلول TDS ،) کلر و کلسیم وجود دارد. با استفاده از نمایه اشباع لانژیلر نیز مشخص شد که کربنات کلسیم در آب رودخانه رسوب می کند