سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیما رستمی – دانشجوی ارشد زمی نشناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
افشین فشلاقی – استادیار زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
رویا مصطفوی – کارشناس ارشد آبهای زیرزمینی، شرکت سهامی آب منطقهای مازندران

چکیده:

به منظور بررسی کیفی آب رودخانه سیاهرود در استان مازندران و همچنین امکان استفاده Suitability از آب این رودخانه برای مصارف کشاورزی و شرب، تعداد ١۵ نمونه از سرچشمه تا مصب رودخانه برداشت گردید. غلظت آنیو نها و کاتیون های اصلی و پارامترهای TDS, COD و ۳ NO توسط روش های استاندارد، اندازه گیری شد. ترکیب شیمیایی نمونه ها با رو شهای گرافیکی چون نمودارهای پایپر، نمودار ویلکاکس و شولر و همچنین نمودار گیبس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده تیپ آب برای بیشتر نمونه ها، بیکربناته کلسیک است. همچنین با توجه به نمودار گیبس مشخص شد که فرایند اصلی کنترل کنند ه شیمی آب رودخانه، عمدتا فرایند هوازدگی سنگ (برهم کنش آب با سنگ) می باشد. با ترسیم نمونه ها بر روی نمودارهای ولیکاکس و شولر نیز آشکار گردید که آب رودخانه سیاهرود به طور کلی برای استفاده شرب مناسب نیست اما با توجه به میزان شوری و میزان سدیم، از آب این رودخانه م یتوان برای آبیاری زمی نهای کشاورزی استفاده کرد.