سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسین یارزاده دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب،دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگ
فریدون رادمنش – استادیار گروه هیدرولوژی و منابع آب،دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه ش
حیدر زارعی – عضو هیات علمی گروه هیدرولوژی و منابع آب،دانشکده مهندسی علوم آب،دانش
رامین بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب،دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگ

چکیده:

تهیه و تأمین آب آشامیذنی سالم برای جامعه یکیی ا میرترترین و یاییذایترین وریاویی هیا بیرای ارتقای سلامت جامعه است. برای بریسی تغییرات کیفی آب یودخانه خیرآباد ا آمای تبت شذه دو ایستگاه خیر آباد و یل ولوی ا سال ۸۷۳۱ تا ۸۷۱۱ انتخاب شذ. میذای ۸۸ یایامتر با استفاده ا شاخصهای استانذاید آب آشامیذنی ایران و استانذاردWHO موید تجزیه و تحلیل قرای گروت. ا دیذگاه شرب با توجه بیه ایرکیه شیاخص WQI بین ۱۶۶-۸۸٫۸محاسبه شذ، کیفیت آب مرطیه موید مطالعه دی محذوده حذ مطلوب استانذاید اییران عیعیو و دی محذوده حذ مجا وWHOخوب طبقه بندی میشود. از دیذگاه صرعت آب مرطیه موید مطالع ه نمونه ها دی بیش ا ۱۱ دیصذ دی طبیه یسوبگذای، ۸٫۱ دیصذ ا نوونه دی طبیه خرثی و ۴٫۲ درصد درطبقه آبهای خورنده قرای میگیرند