سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر مدنی کزازی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
هادی معاضد – دانشیاردانشگاه شهیدچمران اهواز
شکوفه گلستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدحسین یارزاده دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب

چکیده:

هدف ازاین مقاله بررسی وضعیت کیفی رودخانه خیرآباد دربین ایستگاه های خیرآباد و پل فلور درطول دوره آماری ۸۹-۷۸ ومقایسه عناصرشیمیایی کیفیت اب با طبقه بندی ویلکاکس فائو و آیرزو وستکات است براساس طبقه بندی ویلکاکس کیفیت آب آبیاری درطول دوره آماری درایستگاه خیراباد دررده C3S1 ودرایستگاه پل فلور به جز سال آبی ۸۹-۸۸ که دررده C3S1 قرار داردمابقی سالها دررده C3S1 قرارگرفته اند براساس طبقه بندی فائو هر دو ایستگاه درطول دوره آماری درگروه اول یعنی شوری کم قرارگرفته اند براساس طبقه بندی آیرزو وستکات استفاده از آب رودخانه خیرآباد برای آبیاری سطحی وبارانی دراغلب سالهای آبی دارای مشکل کم تا متوسط و درمابقی سالها بدون مشکل است.