سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوشین شاهین زاده –
حسن آخوردزاده –
پری براتی گندمکار –

چکیده:

رودخانه گرگر درطول زمان توسط آلاینده های مختلفی ازجمله ورود فاضلابهای شهری و روستایی کشاورزی و پرورش ماهیان متعدد آلوده شده و کیفیت آن تحت تاثیر این الاینده ها تغییر می یابد لذا به لحاظ اهمیت زیاد این مطالعه کیفیت آب برروی ۴۸بار نمونه جمع آوری شده از دو مکان رودخانه گرگرانجام شده است اهداف این مطالعه براورد و بررسی کیفیت سطوح پارامترهای مرتبط با آب و مقایسه آن با استانداردهای کیفی محیطی برای آب سطحی می باشد به همین منظور داده های کیفی آب درسالهای ۸۹ئ۹۰ دربازه ایستگاه های چم کنار و بندقیر مورد بررسی قرارگرفت که برا یتجزیه و تحلیل داده های کیفی آب از نظام شاخص کیفیت آب NSFWQI استفاده شده است پارامترهای کیفیت آب شامل درجه حرارت pH ، COD اکسیژن محلول کلیفرم مدفوعی کدورت نیترات و فسفات می باشد که درآن مقدار دامنه تغییرات مورد بررسی ) COD – 4 32.2 میلی گرم برلیتر اندازه گیری شد.