سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی دانکو – کارشناس دفتر فنی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
مهدی شهرکی – کارشناس تحقیقات شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

چکیده:

مولفه های اصلی که متغیرهای نهان نیز نامیده م یشوند با توجه به ساختار داده ها به یک روش آماری چند متغیره به نام آنالیز مولفه های اصلی شناسایی می گردند. این مولفه های اصلی، متغیرهای مستقل هستند که واریانس سیستم را توصیف می کنند. از این روش می توان جهت ارزیابی کیفی آب شرب، فاضلاب، کشاورزی و صنعت استفاده کرد. در این تحقیق این روش برای ارزیابی کیفی آب رودخانه خر رود بکارگرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، دو مولفه اصلی اول می توانند ۵۹/۳۷ درصد از تغییرات داده ها را توصیف کنند. با توجه به ضریب هر یک از پارامترهای کیفی در مولفه های اصلی، مولفه اصلی اول به عنوان عامل بیولوژیکی و مولفه اصلی دوم به عنوان عامل جریان شناسایی گردید. این دو عامل با پروسه های طبیعی رودخانه هم خوانی دارد.