سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد صیاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبهای زیرزمینی
حسین محمدزاده – استادیار، عضو هیات علمی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد
سعدالله ولایتی – استادیار، عضو هیات علمی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به استفاده روز افزون از منابع آب زیرزمینی و اهمیت این منابع در تأمین آب شرب مناطق خشک مثل ایران، ارزیابی کیفی این منابع حائز اهمیت می باشد. یکی از شاخص های کیفی آب زیرزمینی شاخصGQIمی باشد که پارامترهای کیفی مختلف را بامقادیر استاندارد جهانیWHO مقایسه میکند. در این مطالعه شاخصGQIبرای منابع آب های زیرزمینی محدوده مطالعاتی درگز محاسبه و باروش دیاگرام شولر مقایسه گردیده است. مقدار شاخصGQIدر منطقه درگز بین ۶۶ تا ۸۶ درصد تغییر میکند، که نشان دهنده متوسط تا خوب بودن کیفیت آبهای زیرزمینی محدوده درگز از نظر استانداردآب آشامیدنی می باشد. ولی در ردهبندی نمونهها به روش شولر، نمونه ها در رده های کاملاٌ نامطبوع تا خوب قرار میگیرند