سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه موسی زادگان – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
سیامک فرجی خواه –
سیامک سحرخیز –
مسعود لطیفی –

چکیده:

کیسخوردگی دوخت معمولا به صورت کیفی و مطابق روش استانداردAATCC 88B- 1964ارزیابی میشود که در آن سه داور با مقایسه نمونههای دوخته شده با تصاویر استاندارد آنها را درجهبندی میکنند. علاوه بر زمانبر بودن، این روش بهدرک بصری افراد از کیسخوردگی بستگی دارد، به طوری که گاهی اوقات تصمیمگیری در مورد درجه کیسخوردگی یک نمونه دشوار است. از این رو مطالعات زیادی در راستای ارائه روشهای کمی ارزیابی کیسخوردگی دوخت انجام شده است. دربیشتر آنها سعی شده تا شکل کیسخورده پارچه به دادههای کمی تبدیل شود. این تحقیقات شامل اندازهگیری پارامترهایفیزیکی پارچه کیسخورده و پروفایل سطح کیسخورده است. در این مطالعه یک روش غیرتماسی جدید برای ارزیابی کیس- خوردگی با استفاده از لیزر خطی ارائه شده است که در آن پس از تهیه عکس از پروفایل کیسخوردگی، با استفاده از تکنیکپردازش تصویر، عکس نمونه کیسخورده تجزیه و تحلیل میشود و در نهایت درجه کیسخوردگی آن مطابق با روش استاندارد تعیین میشود