سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه موسی زادگان – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
سیامک سحرخیز –
مسعود لطیفی –

چکیده:

کنترل کیفیت پوشاک یک عامل کلیدی در فرآیند تولید پوشاک است. یکی از مشکلاتی که کیفیت ظاهری پوشاک راتحت تاثیر قرار میدهد، کیسخوردگی دوخت است. با توجه به شکل سطح، کیسخوردگی وضعیتی است که در آن موج-هایی با دامنه و طول متفاوت در امتداد خط دوخت ظاهر میشوند که یک سطح نامطلوب ایجاد مینماید. علاوه بر ظاهر پارچه، شکل کیسخوردگی را میتوان به عنوان یک مساله تحلیل موج مورد بررسی قرار داد. بویژه مشخصات موج ماننددامنه موج ، طول موج و تراکم آنها درک انسان از شدت کیسخوردگی را تحت تاثیر قرار میدهد که در درجهبندی کیس- خوردگی موثر است. در این مطالعه یک روش جدید برای ارزیابی کیسخوردگی دوخت ارائه شده است. در این روش پس ازاسکن نمودن سطح کیسخورده توسط لیزر که یک روش غیرتماسی است، از تکنیک ریاضی تحلیل موج برای بررسیپروفایل کیسخوردگی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که همبستگی بسیار خوبی بین نتایج ارزیابی کیفی و نتایج روش کمی ارائه شده وجود دارد