سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
سیدعلی ابطحی – استادخاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
غلامرضا زارعیان – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

درکشورمابه دلیل رشدبی رویه جمعیت وگسترش شهرهاامکان گسترش سطح زیرکشت وجودنداردبنابراین به استفاده بهینه ازاراضی روی آوردهدف ازاین مطالعه ارزیابی کمی تناسب اراضی درحاشیه شرقی رودخانه قره آقاچ برای محصولات ذرت گندم وجواست.منطقه موردمطالعه مساحت تقریبی ۱۵۴۰۰هکتاردراستان فارس واقع شده است. اقلیم منطقه گرم ونیمه خشک ودارای تابستان های گرم وطولانی وزمستان معتدل وکوتاه است.مبنای ارزیابی کمی میزان عملکرد درواحدسطح می باشد.نتایج ارزیابی کمی نشان دادکه اغلب واحدهابرای کشت گندم وجونسبتامناسبندوبرای کشت ذرت درکلاس نسبتامناسب تانامناسب قرارمی گیرند