سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

احمدرضا حسینی – مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی یاسوج
حسین نجف زاده ورزی – عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
بیتا سراج – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دریایی، دانشگاه چابهار
شیوا افشارمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

چکیده:

در این مطالعه ( زمستان، ۱۳۸۵ ) میزان تری متیل آم ین در بافت عضله ماهی شوریده Otolithes ruberدر ارتباط با تغییرات بار باکتریایی ( باکتریهای سرمادوست – باکتریهای مزوفیل ) در ط ی هجده روز نگهداری در یخ مورد ارزیابی قرارگرفت . نتایج نشان داد که غلظت تری متیل آمین و بار باکتریایی بطور معن ی دار طی دوره نگهدار ی در یخ افزایش یافت. تری م تیل آم ین در اولین روز نگهداری تشخیص داده نشد. اولین ردیابی مربوط به روز سوم نگهداری بود . در این تحقیق بهتر ین همبستگی بین تر ی م تی ل آم ین با بار باکتریایی سرمادوست یافت شدR2= 0/91 و همچ نین این باکتر یها به عنوان م یکروارگانیسم غالب در مدت نگهدار ی تشخیص داده شدند. غلظت اولیه تری متیل آمین به ۱/۳۶ میلیگرم (در ۱۰۰ گرم عضله) و سر انجام به ۸/۹۷ میلیگرم ( در ۱۰۰ گرم عضله ) رس ید واین درحالی بود که بار باکتریایی سرمادوست به بیش از cfu/g 10 8 رسیده ب ود. میانگین غلظت تر ی متی ل آم ین (پانزدهمین روز ) بالاتر از حد مجاز تشخیص داده شد