سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیرین صاحبدل – کارشناس ارشد منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده:

بهمنظور مقابله با بحران آبو تامین نیازهای آبی استفاده از ابزارها و مدلهای شبیه سازی مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه منابع آب ضروری است در راستای این ضرورت از مدل WEAP جهت ارزیابی کمی کیفی سناریوهای تخصیص آب در حوضه های قره سو واقع در استان گلستان استفاده شد با توجه به این که منبع اصلی تامین آب در این حوضه آب سطحی است لذا برنامه ریزی و مدیریت این منبع درتعدیل وضعیت عرضه و تقاضا دارای اهمیت فراوانی است دراین تحقیق هدف تعیین تخصیص آب از نظر کمی و کیفی برای مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از مدل WEAP می باشد بدین منظوردر بخش کمی دو سناریو وضع موجود و شرایط توسط احداث سد شصت کلاته و در بخش کیفی چهار سناریو با توجه به شرایط توسعه تعریف گردید. نتایج نشان داد که با احداث سد شصت کلاته و با توجه به اولویت تامین برای مصارف شرب و کشاورزی نیاز نقاط تقاضا تامین می گردد و می توان سالانه ۱۴ میلیون متر مکعب آب قابل تنظیم به شرب و ۳/۵ میلیون مترمکعب آب قابل تنظیم به کشاورزی اختصاص داد.