سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسترن زمانی –
عباس حیدری خسرو –
سالار در افشان –

چکیده:

در این بررسی ویژگیهای اسپرمشناختی )تراکم اسپرم، اسپرماتوکریت، مدت زمان تحرک اسپرم و درصد تحرک و اثر محلول لقاح، آب سالن و محلول تحرک روی مدت زمان تحرک و درصد تحرک اسپرم در کپورعلفخوار در خرداد ۱۳۸۹ در اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتای حاصل شده نشان داد که تراکم اسپرم در نمونه های ۱ (فرمول در متن اصلی مقاله) دارای تفاوت معنی داری p <0،۰۵ نیستند و در یک گروه قرار گرفتند و همچنین نمونه های،۲(فرمول در متن اصلی مقاله) دریک گروه قرار گرفتند. نمونه ۴ (فرمول در متن اصلی مقاله) تفاوت معنی داری p <0،۰۵ را با دو گروه ذکر شده نشان داد. نمونههای، ۱ فرمول در متن اصلی مقاله) تفاوت معنی داری p< 0،۰۵ را در میزان اسپرماتوکریت نشان ندادند و در یک گروه قرار گرفتند وهمچنین نمونه های۴ (فرمول در متن اصلی مقاله) ۵ (فرمول در متن اصلی مقاله) در یک گروه قرار گرفتند، دو گروه ذکر شده با هم تفاوت معنیداری را در سطح ۹۵% نشان دادند.اثر محلولها بر مدت زمان تحرک نشان داد که بیشترین مدت زمان تحرک مربوط به نمونه های فعالشده با محلول تحرک (فرمول در متن اصلی مقاله) است. بین مدت زمان تحرک اسپرم نمونههای فعال شده با آب سالن (فرمول در متن اصلی مقاله) و محلول لقاح (فرمول در متن اصلی مقاله) تفاوت معنی داری p< 0،۰۵ مشاهده نشد.