سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آمنه کمالی سروستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدعلی ابطحی – استاددانشگاه شیراز
غلامرضا زارعیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

باتوجه به رشد روزافزون جمعیت افزایش تولید درواحد سطح ازمهمترین راه های تامین مواد غذایی مورد نیاز می باشد ارزیابی تناسب اراضی با انتخاب مناسب ترین محصول براساس توانایی زمین ضمن تحقق این هدف مساله کشاورزی پایدار و حفظ منابع طبیعی را نیز مدنظر قرارمیدهد درهمین راستا دشت ارسنجان فارس با مساحت تقریبی ۱۶۰۰۰ هکتاردرشمال شرقی شیراز جهت این منظور انتخاب گردید مراحل مختلف تحقیق شامل مطالعات صحرایی و ازمایشگاهی و ارزیابی کمی و اقتصادی بود تولید پتانسیل گیاهان از روش پیشنهادی فائو که برااساس خصوصیات گیاهی و شرایط اقلیمی محاسبه می شود که برای گندم جو ذرت به ترتیب ۶۸و۸/۸و۸ تن درهکتار بدست آمدازترکیب تولید پتانسیل تولید واقعی و تولید بحرانی با نتایج پژوهش ارزیابی کیفی ارزیابی کمی انجام گرفت و کلاسهای مربوطه مشخص شد وجود ارتباط معنی دار بین تولید واقعی و پیش بینی شده نشان دهنده انتخاب صحیح پاارمترها و روش ارزیابی دراین پزژوهش بود نتایج ارزیابی کیفی نشان داد که کلاس تناسب برای گیاهان گندم وجو خیلی مناسب S1 تانامناسب N و برای ذرت نسبتا مناسب S2 تانامناسب N بود