سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آمنه کمالی سروستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدعلی ابطحی – استاد دانشگاه شیراز
غلامرضا زارعیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

باتوجه به رشد روزافزون جمعیت افزایش تولید درواحد سطح از مهمترین راه های تامین مواد غذایی مورد نیاز است ارزیابی تناسب اراضی با انتخاب مناسب ترین محصول براساس توانایی زمین ضمن تحقق این هدف مساله کشاورزی پایدا وحفظ منابع طبیعی را نیز مدنظر قرار میدهد درهمین راستا دشت ارسنجان به مساحت حدود ۱۵۰۰۰ هکتار واقع در شمال شرق شیراز انتخاب گردید مراحل گوناگون پژوهش شامل مطالعات صحرایی آزمایشگاهی و ارزیابی کمی و اقتصادی بود تولید پتانسیل گیاهان از روش پیشنهادی فائو که براسا س خصوصیات گیاهی و شرایط اقلیمی محاسبه می شود برا ی گندم جو و ذرت به ترتیب ۶/۸ و ۸/۸و۸ تن درهکتار بدست آمد از ترکیب تولید پتانسیل تولید واقعی و تولید بحرانی با نتایج پژوهش ارزیابی کیفی ارزیابی کمی انجام گرفت و کلاسهای مربوطه مشخص شد وجود ارتباط معنی دار بین تولید واقعی و پیش بینی شده نشان دهنده انتخاب صحیح پارامتر ها و روش ارزیابی دراین پژوهش بود.