سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسن پیشگر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدداوود حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسداله اکرم – استادیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگ

چکیده:

هدف از این تحقیق، برآورد مقدار تلفات ماشینی در برداشت ذرت دان های و تعیین عوامل مؤثر بر آن و بیان راهکارهای اجرایی جهت کاهش مقدار آن در ایران است. با سرعت پیشروی ۴ کیلومتر در ساعت و دور کوبند هی ۴۵۰ دور دردقیقه تعداد ۱۰ نمونه در هکتار جم عآوری شد و تلفات در قسمت دماغه، سیلندر کوبنده و قسمت جدایش به ترتیب ۱,۰/۳ ,۰/۴ درصد تعیین شد. تاثیر سرعت پیشروی بر تلفات بردارنده، کوبنده و جدایش، در آزمایشی فاکتوریل با ۳ تکرار در قابل طرح بلوک کامل تصادفی در سه سطح( ۲ ۴ و ۶ کیلومتردرساعت) و تاثیر دورکوبنده نیز در سه سطح ۴۵۰ ۶۵۰ و ۸۵۰ دوردردقیقه بر تلفات واحد کوبنده و جدایش معن یدار شد. تاثیر متقابل این دو عامل نیز در سطح احتمال ۵٪ تنها بر تلفات قسمت جدایش معنی دار مشاهده شد. با ارزیابی اقتصادی مشخص گردید تنها در بخش برداشت ماشینی در حدود ۹۳میلیارد ریال تلفات وجود دارد که با اعمال سیاست هایی از جمله خرید ماشی نآلات ویژه ذرت دان های، آموزش رانندگان و برداشت در رطوبت مناسب، می توان صرفه جویی اقتصادی بسیار زیادی را برای کشور به ارمغان آورد