سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا مجیدزاده – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی
محمدمهدی حسین زاده – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رضا اسماعیلی – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:

منطقه موردمطالعه حدفاصل شهرهای نکاءتا بهشهر درناحیه زمین شناختی البرز شمالی و درزیرزون گرگان رشت درحوضه سیاسی استان مازندران واقع می باشد باتوجه به فعال بودن حرکات کوهزایی دربرخی ازنواحی ایران و جهت آگاهی از میزان فعالیت نیروهای درونی و تکتونیکی درمنطقه مطالعاتی ازهشت شاخص ژئومورفیک که عبارتنداز شاخصهای منحنی هیپستومتریک و انتگرال هیپستومتریک شاخص پیچ و خم پیشانی کوهستان شاخصهای عدم تقارن حوضه زهکشی و تقارن توپوگرافی عرضی شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره شاخص گرادیان طولی رودخانه و شاخص پیچ و خم رودخانه استفاده شده است براساس وضعیت هیدرولوژیکی منطقه به ۸ زیرحوضه و ۴زیرحوضه فرعی تقسیم که ازغرب منطقه با زیرحوضه s1 شروع و درنهایت درشرق با s8 پایان می یابد.