سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهاره قاسمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
موسی عابدینی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
عطااله شیرزادی – کارشناس ارشد
سعید خضری –

چکیده:

ارزیابی تکتونیک فعال درهر منطقه دارای اهمیت زیادی است اندازه گیری های کمی به ژئومورفولوژیست ها اجازه می دهدتا به طور واقعی و معقول لندفرم های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و شاخصهای مورفولوژیک را محاسبه کند این امر درتشخیص و توصیف میزان فعالیت های تکتونیکی مفید می باشد هدف ازاین پژوهش ارزیابیتکتونیکفعالمنطقه و مقایسه نتایج بدست آمده از شاخصهای ژئومورفولوژیک و شواهد ژءومورفولوژیکی شهرستان بیجار یکی از شهرستانهای استان کردستان می باشد داده های مورد نظر با استفاده از نقشه های زمین شناسی توپوگرافی تصاویر ماهواره ای و مشاهدات میدانی استخراج شده که تکنیک GIS مکمل آنها بوده است دراین تحقیق پنج شاخص ژئومورفولوژیکی BS ،AF ، VF ، Smf ، TP برای بررسی فرایندهای پویا و دینامی موثر درشکل دهی زمین و چشم اندازهای موجود و طبقه بندی فعالیت تکتونیکی شهرستان بیجار استفاده شده است.