سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید علی موسوی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فرایند دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سحر رضایان – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

دراین تحقیق ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرایندی نظیر نشتی تجهیزات فرایندی ازجمله فلنج ها و شیرها که ممکن است درایستگاه تقویت فشارگازشهرستان رامسر به وقوع بپیوندد مورد بررسی قرارگرفته است این ارزیابی باتوجه به اطلاعات جمع اوری شده نظیر فشارماده موجود درفرایند دما ماده موجود درفرایند فاز ماده موجود درفرایند ترکیب درصد ماده موجود درفرایند شرایط آب وهوایی جهت وزش باد غالب نوع سناریو محل وقوع سناریو جانمایی توزیع جمعیت و … توسط نرم افزار فست PHAST مدل گردیده است دراین پروژه سعی برآن است تابامدلسازی دونوع اتش محتمل درایستگاه تقویت فشارگاز رامسر که آتش ناگهانی و آتش فورانی ناشی ازنشتی فلنجها و شیرهای مورد بررسی درسناریوهای تعریف شده می باشند و رسم نمودارهای مربوط به آن محدوده اثراین اتفاقات تعیین گردد همچنین باوارد نمودن داده های مربوط به تعیین ریسک مانند توزیع جمعیت محل وقوع حادثه احتمال وقوع جرقه تکرار پذیری حادثه و … نمودارکانتورریسک فردی و احتمال وقوع تلفات درمحدوده های مختلف مدل شده و نیز نمودار F – Nریسک جمعی به دست آید باداشتن نمودار F – N ریسکجمعی مربوط به ایستگاه میتوان آن را بااستانداردهای سایرکشورها مقایسه نمود و میزان ریسک پذیری سیستم و همچنین راهکارهای مناسب درجهت کنترل و کاهش این حوادث و پیامدهای ناشی ازآن را تعیین کرد