سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جابر سلطانی – استادیار، عضو هیئت گروه آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
احسان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده:

ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی ایران سبب شده است که بخش عمده ای از ایران درمناطق خشک و نیمه خشک قرار گیرد. تنها راه ممکن برای مقابله با مشکل کمبود آب استفاده بهینه ازمنابع آب موجود می باشد . امروزه در بسیاری ازمناطق شاهد مدیریتهای غلط دراستفاده بهینه از منابع آب، بخصوص در بخش کشاورزی میباشیم، بطوریکه در مناطق بیابانی کشور و همجوار با منابع آب شور، بدون مطالعه کافی و جامع اقدام به حفر چاههای عمیق و بهرهبرداری غیر اصولی از آن هستیم که خود باعث اثر مستقیم بر گرادیان هیدرولیکی گشته و شاهد پیشروی آب شور در سفرههای آب زیرزمینی میباشیم. دشت جیرفت در سالهای اخیر به دلیل بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی با افت شدید سطح ایستابی روبرو شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر افت سطح ایستابی در شوری آب زیرزمینی ایهن دشهت اسهت. بدینمنظور جهت بررسی روند تغییرات افت سطح ایستابی وشوری آب زیرزمینی، در یک دوره ۸ سهاله ۸۸ تها ۸۸ ( از دادههای چاههای پیزومتری وکنترل شوری در مناطق مختلف دشت استفاده گردید. همچنهین رونهد سها نه تغیهرات شهوری در هرمنطقه با توجه به تغییرات سطح ایستابی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد در برخی سالهای آبی شوری افهزایش، ودر برخی دیگر شوری کاهش پیدا کرده است. همچنهین میهزان افهت سهطح آب زیرزمینهی در طهول دوره آمهاری بصورت صعودی رو به افزایش است که این نشان دهنده خشکسالیهای پیدرپی و برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی میباشد