سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فهیمه قاسمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
سیدعلی ابطحی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
غلامرضا زارعیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

در کشور ما، به دلیل افزایش جمعیت و خصوصاً گسترش شهرها فشار زیادی به منابع طبیعی و کشاورزی وارد آمده است. ارزیابی اراضی مناسب جهت تعیین نوع استفاده از زمین لازم می باشد. در ارزیابی کمی تناسب اراضی،جنبه های اقتصادی اراضی بررسی می گردد. هدف از این تحقیق، بررسی تناسب کمی اراضی دشت قیروکارزین برای محصولات گندم، جو و ذرت بوده است. این تحقیق به دنبال بررسی های کیفی انجام شده در منطقه صورت گرفته است. از ترکیب تولید پتانسیل، تولید واقعی و تولید بحرانی با نتایج پژوهش ارزیابی کیفی، ارزیابی کمی انجام گردید وکلاس های مربوطه مشخص شد. وجود ارتباط معنی دار بین تولید واقعی و پیش بینی شده نشاندهنده انتخاب صحیح پارامترها و روش ارزیابی در این تحقیق بود. نتایج بررسی های کمی نشان داد که کلاس تناسب برای محصولات موردنظر نسبتاً مناسب S2 تا نامناسب N است