سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تربیت معلم آذربای
اکبر شیرزاد – هئیت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
علیرضا تاری نژاد – هئیت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
حسن سلطانلو – هئیت علمی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

گندم یکی از گیاهان مهم استراتژیک است. یکی از دلایل پایین بودن عملکرد گندم بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم می-باشد. جهت بررسی نقش ژن اگزالات اکسیداز در ایجاد مقاومت سیستمیک اکتسابی در دو رقم فلات و سومایتری آزمایشی انجام شده و در آن میزان بیان ژن اگزالات اکسیداز-۱ تحت تنش تیمار اسید سالیسیلیک بررسی شد. مایه کوبی در مرحله گلدهی و نمونه برداری ها در ۰، ۳؛ ۶، ۱۲، ۲۴، ۳۶، ۷۲ ساعت و ۷ روز بعد از آلودگی انجام شد. استخراج RNA کل و ساخت cDNA بر اساس دستورالعمل شرکت فرمنتاز صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در رقم حساس فلات بیشترین و کمترین میزان بیان ژن در ۷۲ و ۱۲ ساعت بعد از آلودگی بوده ولی در رقم مقاوم سومایتری بیشترین و کمترین میزان بیان ژن اگزالات اکسیداز-۱ در ۳۶ و ۷۲ ساعت بعد از آلودگی بوده است.