سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ت
رضا معالی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ت
سیدهساناز رمضانپور – استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و مناب

چکیده:

دمای پایین یکی از عوامل محدود کنندهی رشد و پراکنش موجودات است. گیاهان در فرایند سازگاری به کمک تغییرات متابولیسم سلولی که در نتیجه تغییر بیان ژنها حاصل میشود، نسبت به سرما پاسخ میدهند . در این پژوهش، میزان کمی رونوشت ژن سوکروز سینتاز به عنوان آنزیم مهم در پاسخ به تنشهای غیر زنده و سوخت وساز سلول، در کنار میزان هدایت الکترولیتی به عنوان شاخص خسارت غشای سلولی، در دو دمای ۱۰ و ۲۳ درجه سانتیگراد و در زمان های ۳، ۶، ۹، ۱۲ ، ۲۴ ، ۳۶ و ۴۸ ساعت قرارگیری تحت سرما، در دو نوع نخود دسی و کابلی ارزیابی گردید. نتایج حاکی از تفاوت معنی دار بیان این ژن در زمان های قرارگیری نمونه ها در ۱۰ درجه سانتیگراد بود. به طور کلی افزایش بیان ژن سوکروز سینتاز در دمای سازگاری که در بیشتر موارد با خسارت کمتر غشا همراه بود اهمیت سوکروز سینتاز را به عنوان ژن کاندید در فرایند سازگاری و همچنین امکان استفاده از سنجش بیان ژنهای خاص به عنوان نشانگر در جهت گزینش و شناسایی گیاهان مطلوب را تایید مینماید. بنابراین در دو ژنوتیپ نخود، ارتباط بیان بیشتر ژن مذکور با خسارت کمتر غشا محتمل است.