سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نجمه اسمعیل کابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست
امیرحسام حسنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار دانشگاه جندی شاپوراهواز

چکیده:

باتوجه به موقعیت جغرافیایی کشور و کمبود منابع آب قابل استفاده کنترل آلودگیهای ورودی به این منابع بخصوص ازطریق کاهش غلظت آلاینده های ورودی به آنها بسیارضروری است این تحقیق به بررسی کمی وکیفی پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شرکت ملی حفاری دربهار وتابستان و پاییز۱۳۹۰ می پردازد دراین تحقیق پس ازشناخت فرایند تولید و منابع انتشارآلاینده های پساب نقاط نمونه برداری ازپساب تعیین گردید و ۶۴نمونه ازفاضلاب خام جمع آوری و جهت اندازه گیری پارامترهای TSS COD,BOD, و pH با روش استاندارد به ازمایشگاه ارسال شد نتایج مقایسه میانگین پارامترهای پساب خروجی با استندارد ملی تخلیه فاضلابها به آبهای سطحی نشان داد که خروجی پارامترهای pH ,BOD5 با استاندارد مطابقت دارد و میزان TSS,COD درهر۴ ماه اردیبهشت تیر مرداد و مهربالاتر از حد استاندارد می باشد.