سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهسا میرکریمی –
فرهاد خرمالی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به جهت تعیین توزیع اندازه حفرات به روش آنالیز تصویر در خاک با تغییر کاربری اراضی، چهار کاربری جنگل طبیعی، مرتع بکر، باغ و زراعی در اراضی جنوب گرگانرود انتخاب شد. نتایج نشان داد که خاک تمام کاربریها بدلیل حفظ ماده آلی و دارا بودن شرایط افق مالیک جزء رده مالی سولز طبقه بندی می شوند. و بررسی درصد حفرات بدست آمده از آنالیز تصویر بر روی مقاطع نازک خاک نشان داد که در افق مالیک کاربری زراعی و همچنین باغ بدلیل عملیات خاکورزی و تراکم بیشتر خاک، حفرات بیشتر به سمت ریزتر شدن (حفرات کمتر از ۵۰ میکرومتر) پیش می روند. در حالیکه در افق سطحی خاک جنگل و مرتع، در هر کلاس قطر معادل حفره، درصدی از حفرات موجود است یعنی در این دو کاربری، تنوع حفرات از نظر قطر معادل حفره بیشتر از دو کاربری دیگر است و این توزیع یکنواخت تر اندازه حفرات در خاک بر روی میکروساختمان خاک نیز اثر مثبت گذاشته است