سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسرین قمری رحیم – دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی
شیما بیاناتی –
جواد حمزه ای –

چکیده:

کشت مخلوط می تواند به عنوان یکی از راه های افزایش عملکرد و پایداری تولید در واحد سطح مطرح باشد. به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف سویا در کشت مخلوط افزایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بوعلی سینا همدان در سال زراعی۱۳۸۹ انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: کشت خالص ذرت، کشت خالص سویا و مخلوط های افزایشی ۱۵، ۳۰ و ۴۵ درصد از خالص سویا با خالص ذرت. نتایج نشان داد بین تیمارها از لحاظ عملکرد دانه، تعداد دانه در بلال و وزن خشک چوب بلال در سطح یک درصد و ارتفاع بوته در سطح پنج درصد تفاوت معنی دار وجود دارد. در گیاه سویا کمترین ارتفاع ۶/۱۱۷ در تیمار کشت خالص سویا بدست آمد. بین تیمارها تفوت معنی دار در سطح احتمال یک درصد از لحاظ ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف و عملکرد وجود دارد. بیشترین وزن خشک چوب بلال، وزن صد دانه و عملکرد در تیمار کشت خالص ذرت بدست آمد نتایج به دست آمده در مورد عملکرد دانه و تعداد دانه در بوته نشان داد که ترکیب ۱۰۰% ذرت + ۴۵% سویا نسبت به تمام ترکیب های دیگر کشت مخلوط برتری داشت. نسبت برابری زمین (LER) برای عملکرد دانه در این ترکیب بیشتر از یک بود. با افزایش تراکم سویا در مخلوط بر عملکرد دانه، تعداد دانه در بوته و تعداد غلاف در بوته سویا افزوده شد و سایر صفات روند ثابتی را نشان ندادند.