سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا برنجی اردستانی – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین عزیزی – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
گیتی ظهوریان – عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شه
زهرا هادیان – پژوهشیار انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی ش

چکیده:

از عوامل مهم در محصولات غذایی مخصوصا " مواد گوشتی زمان ماندگاری است . پوششهای خوراکی بر پایه آلژینات از ۱۹۵۰ میلادی به بعد برای افزایش Shelf-life موا غذایی بکار میروند.از سوی دیگر نیاز به موادغذایی با کیفیت بالا و روشهای نوین انبارداری ومسایل زیست محیطی موجب توجه بیشتر به استفاده از پوشش های خوراکی با منشا ء طبیعی می شوند .ازت فرار تام و شمارش کلیمیکروبی در نمونه های پوشش دار نسبت به شاهد کاهش معنی داری نشان دادند اما در شمارش سرمادوست ها نمونه های شاهد و تیمار تفاوت معنی د اری نداشتند . استفاده از پوشش خوراکی آلژینات کلسیم با کاهش معنی دار در بار میکروبی و میزان ازت فرار تام موجبکاهش سرعت پیشرفت فساد و در نتیجه افزایش زمان ماندگاری گوشت می شود