سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه نجفی توبورآباد – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

رواناب یکی از پارامترهای مهم چرخه آبی طبیعت و مدیریت منابع آب بخصوص مدیریت حوضه های آبریز می باشد هدف ازاین مطالعه براورد عمق رواناب به روشهای NRCS-CN,SCS-CN با استفاده از GIS می باشد این مطالعه در حوضه نازلوچای واقع در غرب دریاچه ارومیه انجام شد برای برآورد عمق رواناب حوضه ابتدا نقشه های کاربری اراضی گروه های هیدرولوژیکی خاک و نقشه شیب در محیط GIS تهیه شدند. سپس نقشه CN با استفاده از نقشه های کاربری اراضی گروه های هیدرولوژیکی خاک و به کمک نرم افزار ARC-CN تهیه شد سپس هفت بارش روزانه که نسبت به سایر آنها مقادیر بیشتری بودند انتخاب شدند. سپس برای تعیین بهترین روش درون یابی بارش در حوضه متوسط بارش فروردین ۱۳۸۵ مورد ارزیابی قرارگرفت که درنهایت روش IDW4 برای تهیه نقشه بارشهای روزانه انتخاب شد در نهایت با استفاده از نقشه بارش و CN و CN تعدیل شده با درنظر گرفتن شیب حوضه عمق روانای برای بارشهای روزانه منتخب در حوضه با استفاده از روش SCS-CN و روش NRCS-CN براورد گردید.